Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Aligoo.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Aligoo.pl dostępny pod adresem internetowym www.aligoo.pl (dalej: „Sklep internetowy”) prowadzony jest przez firmę Tokaj Sp. z o.o. ul. Słomińskiego 19/74, 00-195 Warszawa wpisaną do KRS pod numerem 0000692842 ; NIP: 525-272-11-96 REGON: 368200277, adres poczty elektronicznej: tokaj.obuwie@gmail.com

2. Definicje:

1) FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

2) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

3) Klient – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

4) Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

5) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym,

6) Oferta – oświadczenie woli Sprzedawcy złożone Klientowi stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu zgodnie z Zamówieniem Klienta,

7) Polityka prywatności – dokument stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu,

8) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,

9) Regulamin – przedmiotowy regulamin Sklepu Aligoo.pl

10) Sklep Aligoo - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.aligoo.pl

11) Sprzedawca/Usługodawca - www.aligoo.pl (dalej: „Sklep internetowy”) prowadzony jest przez firmę Tokaj Sp. z o.o. ul. Słomińskiego 19/74, 00-195 Warszawa wpisaną do KRS pod numerem 0000692842 ; NIP: 525-272-11-96 REGON: 368200277, adres poczty elektronicznej: tokaj.obuwie@gmail.com

12) Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę,

13) Zamówienie – zaproszenie Klienta skierowane do Sprzedawcy do zawarcia umowy sprzedaży Produktu.

§2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Aligoo.pl usługi drogą elektroniczną polegające na:

1) prowadzeniu Konta w Sklepie Aligoo.pl,2) umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Aligoo.pl poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.3) umożliwieniu Usługobiorcom komentowania Produktów dostępnych na stronie Sklepu Aligoo.pl

4) przesyłaniu informacji w ramach Newslettera.

§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Aligoo.pl zawierana jest na czas nieoznaczony.

2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu Usługobiorcom komentowania Produktów dostępnych na stronie Sklepu Aligoo.pl zawierana jest na czas nieoznaczony.

4. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

1) komputer z dostępem do Internetu,

2) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 8.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej,

3) zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768,

4) włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies,

6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.§4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.

2. Celem zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym należy wypełnić Formularz Rejestracji dostępny na stronie internetowej Sklepu Aligoo.pl

3. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko albo nazwa, adres, adres e-mail, numer telefonu, login oraz hasło (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”).

4. Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie checkboxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu).

5. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widoczne na stronie Sklepu Aligoo.pl

6. Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Aligoo.pl, na której znajduje się opis wybranego Produktu oraz jego cena. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Dodaj do koszyka”.

7. Na tym etapie Klient wybiera rozmiar Produktu – jeżeli taka opcja jest dostępna dla danego Produktu.

8. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu na której znajduje się podsumowanie Zamówienia, tzw. koszyk oraz:

a) Klient ma możliwość wyboru ilości Produktów.

b) Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) lub wybrania innych Produktów – w tym celu klika pole „Kontynuuj zakupy”.

9. Klient, który nie posiada Konta ma dwie możliwości:

a) Może utworzyć Konto i w tym celu klika pole „Załóż nowe konto”, a następnie postępuję zgodnie z procedurą tworzenia Konta opisaną w §4 Regulaminu.

b) Może złożyć Zamówienie bez tworzenia Konta i w tym celu klika pole „Złóż zamówienie bez rejestracji” i zostaje przekierowany na stronę internetową Sklepu Aligoo.pl, gdzie należy podać następujące dane: imię i nazwisko albo nazwa, adres, adres e-mail oraz numer telefonu (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”). Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie checkboxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu). Następnie należy kliknąć pole „Przejdź dalej”.

10. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu, na której:

a) Klient wybiera sposób dostawy i płatności oraz jest automatycznie informowany o ich koszcie oraz o całkowitej wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy i płatności.

b) Klient ma możliwość dodania komentarza do Zamówienia.

11. Następnie należy kliknąć pole „Przejdź dalej” i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu, na której znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia, tj.

- Dane Klienta, w tym adres dostawy.

- Określenie przedmiotu Zamówienia.

- Jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy i płatności oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują.

- Wybrany sposób dostawy i płatności.

12. Następnie należy kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”, po czym Klient zostaje poinformowany przez wyświetlenie stosownego komunikatu, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

13. Celem zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter należy na stronie Sklepu w prawym bocznym panelu w sekcji zatytułowanej „Newsletter” wpisać adres e-mail, na który ma być świadczona usługa Newsletter.

18. Następnie należy kliknąć pole „Zapisz się” a na podany adres e-mail zostanie przesłany link do procesu weryfikującego żądanie świadczenia usługi Newsletter. Należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Newsletter.

§5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Aligoo.pl podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak kosztów przesyłki i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Aligoo.pl jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3. W celu zawarcia umowy o sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi na podany adres e-mail Ofertę zgodnie z Zamówieniem Klienta.

5. Klient przyjmuję Ofertę poprzez kliknięcie na podany w wiadomości link potwierdzający przyjęcie Oferty, po czym Klient informowany jest przez wyświetlenie stosownego komunikatu na stronie internetowej Sklepu Aligoo.pl że Oferta została przyjęta – w tym momencie zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

6. W przypadku gdy Oferta zgodnie z Zamówieniem Klienta określa sposób płatności inny niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, to do zawarcia umowy dochodzi również w przypadku gdy Klient przystąpi do jej wykonania w czasie właściwym.

7. W odpowiedzi na Zamówienie Klienta Sprzedawca określa co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę (Oferta).

8. W braku oznaczenia przez Sprzedawcę w Ofercie terminu w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi Klienta, Oferta złożona w ten sposób przestaje go wiązać, gdy nie zostanie przyjęte niezwłocznie przez Klienta.

9. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o przyjęciu Oferty zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

10. W odpowiedzi na Zamówienie Klienta Sprzedawca określa co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę (Oferta).

11. W braku oznaczenia przez Sprzedawcę w Ofercie terminu, w którym będzie oczekiwać odpowiedzi Klienta, Oferta złożone przez Sprzedawcę przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Klienta wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.

12. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o przyjęciu Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

13. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do przesyłek.

§6. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a) Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

b) Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

- Bank: Santander Bank Polska S.A.

 Numer rachunku:

85 1090 1056 0000 0001 3486 9643

c) Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu  Blumedia- możliwe sposoby płatności:

d) Kartypłatnicze: Visa, MasterCard, JCB, Diners Club, Visa Electron, Maestro.

e) Kanałypłatności (szybkiprzelew): mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, BPH Pay By Link, Pekao24Przelew, Przelew24 BZWBK, Płacę z inteligo, Płacę z iPKO, Płać z ING, R-Przelew, Płacę z Aliorbankiem, PayWay Toyota Bank, MeritumBankPrzelew, Millennium płatnościinternetowe, Płacę z Citi Handlowy, Płać z BOŚ, VIA MojeRachunki, ING Online, Przelew z BPH, Deutsche Bank PBC, Polbank, Kredyt Bank KB24, iPKO, Credit Agricole Bank, Invest Bank, BGZ, BNP Paribas, Przelew z mBank, VW Bank Direct.

2. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi:

Operator Płatności Shoplo - Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie.

§7. SPOSOBY DOSTAWY

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

a) Paczka kurierska

b) Paczka kurierska pobraniowa

c) odbiór własny

2. Klient może również zaproponować inny sposób dostawy Produktu (w takim przypadku zaleca się kontakt ze Sprzedawcą poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: Kontakt@aligoo.pl celem uzgodnienia szczegółów).

3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz w Ofercie. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

4. Termin dostawy - na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę Produktu składa się czas kompletowania Produktu i czas dostawy Produktu:

a) Czas kompletowania Produktu wynosi 2 dni robocze. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:- W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od momentu zawarcia umowy, zgodnie z Regulaminem do chwili skompletowania i wysłania Produktów.- przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym Sprzedawcy do chwili skompletowania i wysłania Produktów. (czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności)

b) Czas dostawy Produktu uzależniony jest wybranego przez Klienta sposobu dostawy:

- Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 2 dni roboczych.5. Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, umowa sprzedaży powinna zostać wykonana przez Sprzedawcę w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

§8. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW

1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie internetowym, Newsletter).

2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w wiadomości e-mail na adres mailowy kontakt@aligoo.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy.

3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

4. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

5. Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.

6. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy reklamacje@aligoo.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres Sprzedawcy.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

5. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

6. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Aligoo.pl usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy kontakt@aligoo.pl lub też korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce Kontakt na stronie Sklepu Aligoo.pl

7. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

8. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

9. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

10. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego agenta rozliczeniowego bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego:

-Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie.

§10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres Usługodawcy (Sprzedawcy).

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

5. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub 

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną     przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

6. Termin 14-dniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a) gdy świadczenie usług rozpoczęto, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu,

b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

§11. INFORMACJE DODATKOWE

1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie dyspozycji zmiany (np. „Zmień formę dostawy”).

2. Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres zamowienia@aligoo.pl lub też telefonicznie.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje na dwa sposoby:

a) przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy – dotyczy jedynie Zamówień składanych poprzez Formularz zamówienia oraz w każdym przypadku

b) przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

5. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

6. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Zelwerowicza 20; 53-676 Wrocław w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy "O ochronie danych osobowych" z dnia 29.08.1997r.

§12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) informujemy, że administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych jest firma Tokaj Sp. z o.o. (adres siedziby sklepu www: 02-793 Warszawa, Ul.Blegradzka 48 lok U6) wpisaną do KRS pod numerem 0000692842 ; NIP: 525-272-11-96 REGON: 368200277, adres poczty elektronicznej: tokaj.obuwie@gmail.com

Kupujący podając swoje dane osobowe przy składaniu zamówienia wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez firmę Tokaj Sp z o.o. w celu realizacji złożonego zamówienia.

Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

W przypadku dodatkowych pytań - zapraszamy do kontaktu